"CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area"

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

Цели на проекта

Въпреки че съществуват редица Директиви на ЕС и национални нормативни актове, свързани с мониторинга и управлението на общинските води, липсват установени методологии и стандарти за техническото и оперативното изпълнение на изискванията на общинско ниво.  

Общата цел на проекта е разработване на общоприложими стандарти и техники в Гърция и България за устойчиво управление на общинските води в отговор на изискванията на Директивите на ЕС и националните нормативни актове и постигане по този начин на намаляване на екологичния отпечатък от използването на водите в градските райони.

По-конкретно, проектът цели:

• Да разработи методологични стандарти за мониторинг и използване на общинските води в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство, с цел (a) опазване на стандартите за качество на водите за потребление от човека от точката на водочерпене до гражданите и (б) насърчаване на ефективното и разумно потребление на общинските води за поливни цели в градските райони.  

• Да приложи методологичните стандарти в общините чрез създаване на регистър на точките на водочерпене в градските райони (точките на сондажи) (в това число анализ на налягането и качеството), да създаде автоматизирани системи за мониторинг на качеството и количеството на водите, ранно идентифициране на изтичания и аварии със замърсяване и ефективно потребление на водите.

• Да извърши оценка на изпълнението и ефективността на методологичните стандарти в отговор на местните потребности и нормативните изисквания.

• Да създаде трансграничен механизъм за подкрепа за устойчиво и разумно потребление на общинските води.

Login FormReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi