"CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area"

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

Описание на проекта

Използването на води в много общини от трансграничната област е придружено от проблеми, които са свързани предимно с контрола върху качеството на водите, загубата на вода по мрежите, опасностите за здравето в случай на аварии със замърсяване и нерационалното използване на водата за напояване на градските зелени площи.  

Рамковата директива за водите (РДВ) акцентира върху опазването на качеството и количеството на водните ресурси чрез създаване на регистър на защитените зони, в които се черпи вода за питейни цели, чрез определянето на цените на водата и развитие на дейности по мониторинг и управление. Въпреки това, Директивата не предвижда конкретни методологии и приложими стандарти за горните действия, особено по отношение на градските води.

В този контекст, основната цел на проекта е разработване на стандарти за приложение, в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите, за интегрирано управление на общинските водни ресурси. Очакваните ползи от проекта включват: опазване на водните ресурси чрез използване на нови технологии, намаляване на оперативните и управленските разходи за питейна вода и поливни мрежи, предотвратяване на потенциални аварии (изтичания, замърсяване и др.) и увеличено чувство за сигурност и безопасност на гражданите, както и постигане на необходимата зрелост за бъдещо финансиране на инфраструктурни проекти.

Преките бенефициенти по проекта са жителите на общините и децентрализираната администрация на Македония и Тракия, участващи в проекта, чрез опазване и защитаване на местните им природни ресурси. Органите на местната администрация също са целева група, тъй като на тях ще бъдат предоставени полезни инструменти за вземане на решения и административно планиране. Проектът би могъл също да привлече органи, групи и физически лица от други географски райони, които биха могли да открият насоки за изпълнение на подобни бъдещи проекти

Login FormReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi