"CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area"

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

Иновация

Очакваните продукти от проекта са:

• Общоприложими стандарти и оперативни методологии за контрол върху качеството на питейната вода, избягване на водни загуби и опазване на водите в градските населени места.

• Картиране на регистъра на защитени зони с цел отчитане на водните ресурси (подземни водни сондирания) и картиране на наляганията върху тях на ниво речен басейн.

• Пилотно създаване и използване на телеметричен контрол върху питейната вода (в Община Ореокастро и Благоевград) за контрол на изтичанията, ранно проследяване и предприемане на действия при потенциална авария със замърсяване и мониторинг в реално време на качествените и количествените параметри на водите.

Очакваните резултати включват:

• Устойчиво управление на градските води и опазване на водните ресурси чрез използване на информационни технологии.

• Намаляване на оперативните и материалните разходи за питейна вода и поливните мрежи в градските райони.

• Ранно идентифициране и/или предотвратяване на потенциални аварии (изтичания, замърсяване и др.) и увеличено чувство за сигурност и безопасност на гражданите.

• Обучение на обществеността и персонала на местните администрации по опазване на водите.

• Постигане на необходимата зрелост за бъдещо финансиране на инфраструктурни проекти.

• Разработване на инструменти за подкрепа и улесняване на оперативните задължения на дирекциите по водите в отговор на изискванията на Рамковата директива за водите.

Login FormReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi