"CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area"

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

 • CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

  CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area

Начало

Проектът CIVILWATER е част от трансграничната Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ и е съ-финансиран от Европейския съюз (Европейския фонд за регионално развитие - ЕФРР) и националните бюджети на Гърция и България.

Концепцията на проекта за общинските води произтича от идеята, че водата не познава нито административни, нито национални граници. Значението на устойчивото управление на водните ресурси в градските райони досега е било пренебрегвано. Това води до необходимост от разработване на единна стратегия за правилното им управление от трансграничните държави. Безспорен факт е, че в трансграничната област съществуват множество проблеми, които са свързани предимно с контрола върху качеството на водите, загубата на вода по мрежите, опасностите за здравето в случай на аварии със замърсяване и нерационалното използване на водата за напояване на градските зелени площи. Водата е възобновяем природен източник, но наличните количества са ограничени и тъй като водата е обществено благо, всеки гражданин трябва да има свободен достъп до нея, което означава, че са необходими усилия за постигане на баланс между нашите потребности и осигуряване на адекватно количество вода с необходимото качество, която да покрива нуждите.

Целта на проекта е разработване на общи стандарти за опазване на водите и осигуряване на качеството им, заедно с пилотни проекти в избрани общини от трансграничния район. За тази цел, Дирекцията по водите на Македония и Тракия застана начело, в партньорство с Балканския център по околна среда и Клуб Икономика 2000. Преките бенефициенти по проекта са жителите на общините, участващи в проекта, чрез опазване и защитаване на местните им природни ресурси. Органите на местната администрация също са целева група, тъй като на тях ще бъдат предоставени полезни инструменти за вземане на решения и административно планиране. Проектът би могъл също да привлече органи, групи и физически лица от други географски райони, които биха могли да открият насоки за изпълнение на подобни бъдещи проекти

Login FormReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi